Školní řád - Revelio.cz
Co to sakra je?

Co se to tu válí za věci

Školní řád

1. Podmínky studia
1.1. Do Bradavické školy čar a kouzel jsou přijímáni studenti, kteří projeví známky kouzelnického nadání a přijmou pozvání ke studiu.
1.2. Student musí dosáhnout věku jedenácti let, aby mohl být na školu přijat.
1.3. Student musí podstoupit zařazení do koleje. Kolej pro něj bude něco jako jeho druhý domov; bude pro ni sbírat body, aby měla šanci k výhře školního poháru, který se udílí vždy na konci roku a se studenty stejné koleje bude trávit mnoho času.
1.4. Student je povinen navštěvovat hodiny. Pokud nebude moci dorazit, omluví se vyučujícímu za svou neúčast. Profesor/ka nemusí omluvenku vždy přijmout, je to na jejich posudku.
1.5. V případě nesplnění klasifikačních podmínek (viz. Klasifikace) student opakuje ročník.
1.6. Student si musí náležitě plnit své povinnosti.
1.7. V případě porušení kázně či jiných pravidel může být student potrestán následujícími způsoby: Stržením bodů, důtkou, podmínečným vyloučením nebo vyloučením ze školy.
1.8. Vstup do Zapovězeného lesa je přísně zakázán.
1.9. Student prvního ročníku nesmí vlastnit létějící koště.

2. Kázeň
2.1. Student má vystupovat uctivě jak k profesorům, tak k prefektům a primusům všech kolejí.
2.2. Student respektuje a plní pokyny nadřízených, v opačném případě může být potrestán.
2.3. V případě nevhodného chování, které student zpozoruje, je povinen ho nahlásit někomu z profesorského sboru.
2.4. Tělesné tresty jsou povoleny, avšak mohou být vykonávány jenom školníkem nebo členem vedení školy.
2.5. Je přísně zakázáno všem obyvatelům hradu vyhazovat studenty z okna nebo je jiným způsobem přímo ohrožovat na životě nebo zdraví.
2.6. Držení omamných látek a nebezpečných zbraní se trestá okamžitým vyloučením studenta.

3. Klasifikace
3.1. Studentova absence by neměla překročit 40% hodin (tj. student by měl mít pro postup alespoň 60% docházky splněné). Jestli toto pravidlo student nesplňuje, profesor ho může i nemusí klasifikovat. Pokud student nemá alespoň 20% docházky, klasifikován může být jenom známkou Hrozný nebo Troll.
3.2. V případě studentova zájmu o postup může vyučující udělit výjimku a uskutečnit znalostní test, jehož výsledek bude posudkem pro postup do dalšího ročníku v daném předmětu. Tento test se uskuteční po škončení školního roku.
3.3. Studentův průměr v předmětu musí být přinejmenším mizerný pro jeho absolvování.
3.4. Student je klasifikován známkami vynikající, nad očekávání, přijatelný, mizerný, hrozný a troll; s váhou známek 1-6.
3.5. Student může být bodově hodnocen nejen za domácí úkoly, ale i za aktivitu na hodinách, angažovanost při školních akcích a při výpomoci profesorskému sboru.

Klasifikace - bodování
Vynikající15
Nad očekávání10
Přijatelný 5
Mizerný3
Hrozný0
Troll-5
Plná účast na hodině 10
Poloviční účast na hodině 5
Omluvená neúčast na hodině 0
Neomluvená neúčast na hodině -5


4. Studijní zaměření
4.1 Student je povinen vybrat si studijní zaměření.
4.2 Studijní zaměření si může vybrat z předmětů zakončených zkouškou OVCE, tedy z Přeměňování, Obrany proti černé magii, Bylinkářství, Kouzelných formulí, Lektvarů, Létání a Péče o kouzelné tvory.
4.3. Studijní zaměření si student vybírá v prvním ročníku a jeho postup do dalšího ročníku závisí na splnění tohoto studijního zaměření.

5. Předměty
5.1 Během školního roku probíhá výuka různých předmětů a kroužků v různě dlouhých intervalech s možností jednoho nebo opakovaného zápisu.
5.2 Celkově se předměty ukončují absolventskou zkouškou, NKÚ, OVCE nebo v případě kroužků dle oznámení profesora.
5.3 Navazující předměty jsou takové, které pro svůj zápis mají podmínku buď splnění určitého počtu ročníků, nebo známku z absolventské zkoušky či NKÚ.

6. Oblékání
6.1. Studenti jsou povinni nosit školský stejnokroj v barvách jejich koleje v prostorách Velké síně, na vyučování (pokud kantor nestanoví jinak) a při slavnostech (pokud není povoleno speciální oblečení).
6.2. Studenti by měli spát v pyžamech, aby nepohoršovali své spolužáky. Pokud spolubydlící nejsou pohoršeni, tohle pravidlo mohou ignorovat.
6.3. Minisukně, hluboké výstřihy u dívek a jiné pohoršující a věku nepřiměřené oblečení je nevhodné.

7. Chov tvorů
7.1. Studentům je povoleno přivést si s sebou sovu, kočku, kluběnku, krysu, králíka nebo ropuchu.
7.2. Za nepovolený chov tvorů může být student podmínečně vyloučen, dle míry provinění.
7.3. Mazlíčci se nesmí volně potulovat po prostorách hradu.
7.4. Sovy musejí být umístěny v sovinci.
7.5. V případě poškození školního majetku zvířátkem za způsobenou škodu zodpovídá majitel zvířete.

8. Kouzlení
8.1. Je zakázáno kouzlit v prostorách Velké síně.
8.2. Útočná kouzla jsou povolena jen pod dohledem zodpovědného profesora nebo v prostrách cvičebny.
8.3. Kouzelnické souboje mimo soubojnický klub jsou přísně zakázány.
8.4. Studenti mají zakázáno používat kouzla, s nimiž nebyli pečlivě seznámeni na hodinách.
8.5. Je přísně zakázáno používat útočná nebo obranná kouzla na spolužáka, respektive studenta školy, profesorský sbor, vedení.

9. Studentské posty
9.1. Studentskými posty jsou prefekt, kapitán famfrpálového družstva a primus.
9.2. Prefekty a primuse jmenuje kolejní ředitel odpovídající koleje v souladu s rozhodnutím vedení školy.
9.3. Prefekti a primusové mají povinnost dohlížet na pořádek a kázeň na svých (případně i cizích) kolejích, seznamovat studenty s rozhodnutím ředitelství a zastupovat profesorský sbor v případě jeho nepřítomnosti.
9.4. Prefekti a primusové mají povoleno studentům strhávat body, umravňovat je a v případě závažnějších prohřešků jsou povinni nahlásit problém profesorům (nejčastěji svému kolejnímu řediteli).
9.5. Prefektům a primusům je v případě prohřešku strháván dvojnásobný počet bodů, nežli normálním studentům.
9.6. Kapitána famfrpálového družstva jmenuje vyučující zodpovědný za famfrpálovou sezónu v daném ročníku.
9.7. Kapitán famfrpálového družstva si stanoví svého asistenta, který ho zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti. Kapitán dále organizuje tréninky své koleje a je zodpovědný za členy svého týmu.
9.8. Kapitán může podat podnět na vyřazení hráče z družstva a přijímat hráče nové, ovšem jeho sestava musí mít vždy minimálně 7 a maximálně 11 členů.

10. Kluby
10.1 Studenti, v případě splnění přijímacích podmínek mohou být členy klubu.
10.2 Založení klubu musí schválit vedení školy.
10.3 Pod kluby spadají i kapely – každá kolej může mít jednu kapelu, je nutné, aby byla schválena vedením a řádně přihlášena.
10.3.1 Přihláška kapely musí obsahovat: Jméno kapely; jména členů; motivační dopis a co by ráda hrála.

11. Vztahy
11.1. Vztahy studentů musí odpovídat věku postav. S věkem se odvíjí i to, jak za ní hráč může hrát.
11.2. Školní pořádek zakazuje vztahy mezi žáky prvního ročníku, ovšem i v každém věku by měl brán ohled na přiměřenost fyzických projevů.
11.3. O tom, jestli je hra přiměřená věku postav, rozhoduje vedení projektu. Lehké porušení tohohle pravidla se trestá herně.
11.4. Velice závažné porušení, jako je například hra spojena s výrazně sexuálními projevy, se může následkem projevit neherně.

12. Večerka
12.1. Večerka platí od 23:00 do 5:00.
12.2. V době večerky je povoleno pohybovat se pouze v prostorách společenské místnosti.
12.3. Porušení večerky se trestá stržením bodů nebo jiným trestem (ne fyzickým) na uvážení profesora.
Bodové sankce
Nenošení stejnokroje-10
Koupání se v jezeře-14
Vstup do Zapovězeného lesa-30
Drzost k profesorům-15
Drzost k prefektům-10
Napadání profesorů-40
Napadání studentů-20
Lhaní při odkrývání trestné činnost-10
Kouzlení v nepovolených prostorách-10
Kouzelnické souboje mimo klub-6
Porušení večerky-14
Držení nepovoleného tvora-5 až -25
Pokus o neférové ovlivňování bodů-10
Neúcta k řediteli-40
Ohrožování života-60
Běhání po chodbách-6
Vyřvávání na chodbách-2
Krádež-14
Neposlechnutí profesora-5
Používání vulgarizmů a sprostých slov-5 až -20

Přihlášení
Online (19)