Školní řád - Revelio.cz
Co to sakra je?

Co se to tu válí za věci

Školní řád

1. Podmínky studia
a) Do Bradavické školy čar a kouzel jsou přijímáni studenti, kteří projeví známky kouzelnického nadání a přijmou pozvání ke studiu.
b) Student musí dosáhnout věku jedenácti let, aby mohl být na školu přijat.
c) Na začátku školního roku bude student zařazen do koleje, ve které setrvá po celou dobu studia v Bradavicích.
d) Student je povinen docházet do hodin, které si zapíše dle vlastního uvážení. Pokud se hodin nebude moci zúčastnit, svou absenci omluví. Vyučující však nemusí přijmout každou omluvenku.
e) Student si musí náležitě plnit své povinnosti.
f) Student prvního ročníku nesmí vlastnit koště.


2. Kázeň
a) Student je povinen dodržovat pravidla slušného chování.
b) Student musí respektovat a plnit pokyny výše postavených osob. V opačném případě hrozí potrestání.
c) Tělesné tresty jsou zakázány.
d) Studenti nemohou být vyhazováni z oken, upalováni, topeni či jinak poškozováni nebo rozbiti.
e) Studenti jsou povinni nosit školní uniformu v barvách koleje v prostorách Velké síně a na vyučování, pokud ovšem vyučující nestanoví jinak. Je také zakázáno nosit oblečení nepřiměřené věku studenta.
f) Vstup do Zapovězeného lesa je přísně zakázán. Povolen je pouze ve výjimečných případech a v doprovodu zodpovědného profesora.
g) V případě porušení kázně či jiných pravidel může být student potrestán následujícími způsoby: stržením bodů, školním trestem, podmínečným vyloučením nebo vyloučením ze školy.
h) Pakliže je studentovi udělen školní trest, je povinen jej vykonat pod patřičným dohledem zodpovědné osoby. Pokud trest nebude splněn, studentovi bude udělena bodová sankce.
i) Je přísný zákaz používání alkoholu a jiných omamných látek na školním pozemku. Pokud bude jakýkoliv student přistižen při požívání alkoholu a jiných nevhodných látek, bude náležitě potrestán - u privilegovaných se jedná primárně o ztrátu odznaku a podmínečné vyloučení, pakliže se bude situace opakovat, student bude ze školy odejit.

Bodové sankce
Nenošení stejnokroje-15
Koupání se v jezeře-30
Vstup do Zapovězeného lesa-70
Vstup do oddělení s omezeným přístupem-50
Drzost k profesorům-20
Drzost k prefektům-10
Napadání profesorů-85
Napadání studentů-40
Lhaní-10
Kouzlení v nepovolených prostorách-10
Kouzelnické souboje mimo klub-15
Porušení večerky-25
Držení nepovoleného tvora-25
Neúcta k vedení školy-40
Ohrožování života-100
Běhání po chodbách-10
Vyřvávání na chodbách-5
Krádež-25
Neposlechnutí profesora-10
Používání vulgarizmů a sprostých slov-20
Nesplnění školního trestu-50
Jakékoliv jiné přečinění proti ŠŘ-10 až -100


3. Klasifikace
a) Minimální docházka na plnohodnotný předmět činí 4 hodiny, na kroužek 2 hodiny. Pokud student nesplní stanovenou povinnou docházku, vyučující jej může i nemusí klasifikovat.
b) Student je klasifikován známkami vynikající, nad očekávání, přijatelný, mizerný, hrozný a troll. Profesor je však oprávněn udělit i speciální známku neklasifikováno.
c) Pro úspěšné absolvování předmětu je nutný minimálně mizerný vážený průměr.
d) Každý z profesorů je povinen dopřát studentům minimální počet známek. Minimální počet známek je stanoven na 5. Maximální počet známek, které může profesor za školní rok udělit, je 15 + 1 závěrečná zkouška.
e) Předměty jsou zakončeny absolventskou zkouškou, NKÚ, OVCE.
f) Délka vyučovaných předmětů se liší.
g) V případě nesplnění podmínek pro úspěšné absolvování předmětu lze po individuální domluvě uskutečnit postupovou zkoušku.

Klasifikace - bodování
Vynikající15
Nad očekávání10
Přijatelný 5
Mizerný3
Hrozný0
Troll-5
Plná účast na hodině 10
Poloviční účast na hodině 5
Omluvená neúčast na hodině 0
Neomluvená neúčast na hodině -5


4. Studijní zaměření
a) Student je povinen vybrat si studijní zaměření v prvním ročníku.
b) Studijní zaměření si student může vybrat z předmětů zakončených zkouškou OVCE, tedy z přeměňování, obrany proti černé magii, bylinkářství, kouzelných formulí, lektvarů, létání a péče o kouzelné tvory.
c) Studentův postup do dalšího ročníku závisí na splnění předmětu, který má zvolený jako profilový předmět. Pokud z něj neprojde, nepostoupí v ročníku a další rok v profilové předmětu ročník opakuje.
d) Z profilového předmětu jsou zkoušky NKÚ a OVCE povinné.


5. Chov tvorů
a) Studentům je povoleno přivést si s sebou domácího mazlíčka - jmenovitě pouze kočku, potkana, žábu, sovu, myš, králíka a kluběnku.
b) Veškeré ostatní či kouzelnické tvory musí schválit vedení školy. Za zakázané tvory jsou považováni tací, kteří od ministerstva kouzel obdrželi klasifikaci vyšší než XX nebo mohou ohrozit okolí, a výjimky.
c) Za chov nepovolených tvorů může být student podmínečně vyloučen.
d) Mazlíčci se nesmí volně potulovat po prostorách hradu. Student za svého mazlíčka plně zodpovídá.
e) Sovy musejí být chovány pouze v sovinci.


6. Kouzlení
a) Je zakázáno kouzlit ve všech prostorách, které k tomu nejsou určeny.
b) Útočná kouzla jsou povolena jen pod dohledem zodpovědného profesora nebo v prostorách cvičebny.
c) Kouzelnické souboje jsou přísně zakázány.
d) Je přísně zakázáno používat útočná nebo obranná kouzla na spolužáky, respektivě studenty školy, zaměstnance a obyvatele školy.


7. Studentské posty
a) Studentskými posty jsou prefekt, kapitán famfrpálového družstva a primus.
b) Prefekty a primuse jmenuje kolejní ředitel dané koleje.
c) Prefekti a primusové mají povinnost dohlížet na pořádek a kázeň ve svých kolejích.
d) Prefekti a primusové mají povoleno studentům strhávat body. Vážnější prohřešky řeší kolejní ředitel.
e) Prefektům a primusům je v případě prohřešku strháván dvojnásobný počet bodů.
f) Kapitána famfrpálového družstva jmenuje samotné týmové družstvo.
g) Kapitán famfrpálového družstva si stanoví svého asistenta, který ho zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti. Kapitán dále organizuje tréninky své koleje a je zodpovědný za členy svého týmu.
h) Kapitán může podat podnět na vyřazení hráče z družstva a přijímat hráče nové, ovšem jeho sestava musí mít vždy minimálně 7 a maximálně 11 členů.


8. Kluby
a) Studenti mohou být členy klubu.
b) Založení klubu musí schválit vedení školy.
c) Pod kluby spadají i kapely – každá kolej může mít jednu kapelu.
d) Pokud klub založíte, musíte pravidelně dodávat archivy - důkazy - o tom, že se pravidelně scházíte. Pokud tomu tak nebude, vedení školy má nárok klub zrušit.


9. Vztahy
Školní pořádek zakazuje vztahy mezi žáky prvního ročníku.


10. Večerka
a) Během školního roku večerka platí od 23:00 do 6:00.
b) V době večerky je povoleno pohybovat se pouze v prostorách společenské místnosti.
c) Porušení večerky se trestá stržením bodů nebo jiným trestem dle uvážení profesora.
c) Prefektům se povoluje pohybovat se po školních prostorách až do 23:30.


Vedení RO.cz,
16. července 2021

Přihlášení